DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 700 ZŁ
Zadzwoń do nas: 531-083-770

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ROMAGASTRO

§ 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych w ramach Sklepu Internetowego i stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych są Tomasz Kozieł prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Tomasz Kozieł ROMA, ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków, NIP: 6792455787, REGON: 351577839, adres e-mail sklep@romagastro.pl oraz Tomasz Włodarczyk prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Tomasz Włodarczyk ROMA, ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków, NIP: 6792793337, REGON: 121277535, adres e-mail sklep@romagastro.pl, działający w ramach spółki cywilnej ROMA s.c., ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków, NIP: 6793040901, REGON: 121265058, adres e-mail sklep@romagastro.pl, tel. 531-083-770.
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:
  1. Sklep Internetowy

  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.romagastro.pl/sklep

  1. Sprzedawca

  podmiot o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu

  1. Administrator Danych OsobowychAdministrator

  2. Klient

  podmiot o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu  Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym Konsument

  1. ProduktTowar

  rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego

  1. Formularz Zamówienia

  funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności

  1. Użytkownicy  1. Zamówienie

  osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego, niezależnie czy zamierzają zawrzeć Umowę Sprzedaży

  prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, które Klient chce zakupić, a także określające sposób zapłaty, sposób dostawy Produktu oraz dane Klienta

  1. Umowa Sprzedaży

  umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą Sklepu Internetowego

 4. W ramach działalności Sklepu Internetowego mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników. Dane te są pozyskiwane w następujący sposób:
 5. 1) przez dobrowolne podawanie informacji przez Użytkowników w Formularzu Zamówienia;
  2) przez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies. 

 6. W ramach działalności Sklepu Internetowego zbierane mogą być ponadto informacje o parametrach połączenia, a w szczególności o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Sklepu, rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem.

§ 1
[dane osobowe Klientów]

 1. W celu zapewnienia działalności Sklepu Internetowego Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Regulaminem i Polityką Prywatności. 
 3. W ramach działalności Sklepu Internetowego przetwarzane są dane osobowe Klientów podane przez nich w Formularzu Zamówienia. W formularzu tym Klienci podają następujące dane: imię i nazwisko, NIP, adres e-mail, adres, telefon.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu:
 5. 1) zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;
  2) prowadzenia przez Sprzedawcę marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

 6. W celu realizacji Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może za zgodą Klienta udostępnić jego dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres oraz telefon, określonemu podmiotowi realizującemu usługi dostawy, w celu dostarczenia Klientowi zakupionego przez niego Produktu.
 7. Podanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. 
 8. Administrator zapewnia ochronę udostępnionych przez Klientów danych osobowych. 
 9. Administrator danych osobowych, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
 10. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy określone w Regulaminie i Polityce Prywatności. 
 11. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 12. W ramach działalności Sklepu Internetowego zbierane, przetwarzane i wykorzystywane mogą być również dane Klientów inne niż dane osobowe. W ramach działalności Sklepu Internetowego w szczególności zbierane mogą być informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Klient został przekierowany do Sklepu Internetowego oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Klient. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem Internetowym.

§ 1
[pliki cookies]

 1. W ramach działalności Sklepu Internetowego są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące. 
 2. Pliki cookies mogą być: 
 3. 1) plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Sklepu przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej; 
  2) plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:
 5. 1) Umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Sklepu Internetowego; 
  2) zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego;
  3) zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;
  4) zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których Użytkownik loguje się do Sklepu Internetowego.

 6. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 7. W ramach działalności Sklepu Internetowego mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących ze Sprzedawcą. 
 8. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników. 
 9. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie Zamówienia może okazać się jednak niemożliwe. 
 10. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 
 11. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

przeglądarka Firefox

przeglądarka Chrome

przeglądarka Internet Explorer

przeglądarka Microsoft Edge

przeglądarka Opera

przeglądarka Safari

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów